6 දෙසැම්බර් 2022 අඟහරුවාදා
ට්‍රාන්ස්බයිකාල් ප්‍රදේශය

ට්‍රාන්ස්බයිකාල් ප්‍රදේශය

කලාපය පිළිබඳ තොරතුරු පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය: 1653 දී ආරම්භ කරන ලද චිටා නගරය. කලාපය පිහිටුවන ලදී: 1 මාර්තු 2008 වන දින, චිටා කලාපය ඒකාබද්ධ කිරීමත් සමඟ ...

ප්‍රවර්ග අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

තේමාව අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

දැන්වීමක්